Belgelerimiz

TÜRKAK

Cam Üstü Küpeşte

FSC

FSC belgemiz

ISO 9000

İso 9000 Belgemiz

Marka Tescil

Cam Üstü Küpeşte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS EN ISO 9001 KA­LİTE YÖ­NE­TİM SİS­TE­Mİ

Firmamız RST GUP MİMARLIK & MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.
(Özahşap merdiven küpeşte sistemleri)

 

 

Ar­tık bu­ gü­nün dün­ya­sı çok kü­çül­müş, en­for­mas­yon, tek­no­lo­ji ve ile­ti­şim ala­nın­da­ki bü­yük ge­liş­me­ler top­lum­la­rı kı­ya­sı­ya bir re­ka­be­te ve her ge­çen gün ye­ni ge­lişme­le­rin ya­şan­dı­ğı eko­no­mik bir ya­rı­şa it­miş­tir. Bu nedenlerden dolayıdır ki firmamız RST GRUP mimarlık & Mühendislik Ltd.Şti (Öz ahşap merdiven küpeşte sistemleri) Mev­cut dün­ya dü­ze­nin­de ayak­ta ka­la­bil­mek, sek­tör­ ­de müşteri ih­ti­yaç ve bek­len­ti­le­ri­ne uy­gun mal ve hiz­met üre­ti­mi­nin sağ­lan­ma­sıy­la ger­çek­le­şe­bi­le­cek­tir. Bu da an­cak kuruluş­lar­da ta­sa­rım aşama­sın­dan başla­ya­rak üre­tim, pa­zar­la­ma ve satış son­ra­sı hiz­met­le­re ka­dar tüm aşama­la­rı kap­sa­yan ve sü­rek­li gelişme­yi he­defle­yen Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi­nin uy­gu­lan­ma­sıy­la ola­cak­tır. Gü­nü­müz­de Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi ko­nu­sun­da TS EN ISO 9001 Ka­li­te Yö­ne­ti­mi Sis­tem Stan­dard­ı.Firmamız 2000’li  yı­lların­da çalışmalarını başlatarak uy­gu­la­ma ala­nı­nı bu­lan Ulus­la­ra­ra­sı TS EN ISO .9001:2000  belgesini almıştır. Belgemiz TÜRKAK onaylıdır.

 

•   Firmamızda ka­li­te anlayışı­nın gelişimi­ni,
•   Müşteri memuniyetinin, ve­rim­li­li­ğin ve pa­zar pa­yı­nın art­ma­sı­nı,
•   Et­kin bir firma yö­ne­ti­mi,
•   Ma­li­ye­tin azal­ma­sı­nı,
•   Ça­lı­şan­la­rın tat­mi­ni­ni,  
•   Kuruluş içi ile­ti­şim­de iyi­leş­me­yi,
•   Tüm fa­ali­yet­ler­de geniş iz­le­me ve kont­ro­lü,
•   Müşteri şi­ka­ye­ti­nin azal­ma­sı, mem­nu­ni­ye­tin art­ma­sı­nı sağ­la­yan,
•   Ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de uy­gu­la­na­bi­len bir yö­ne­tim sis­te­mi mo­de­lini oluştura bilmek.

 

Referanslarımızdan Bazıları

ÖZ AHŞAP ÖZ AHŞAP ÖZ AHŞAP